Duch Boží a Duch svatý

Duch Boží a Duch svatý představuje víru člověka v Boha, v Boží zákon, v Krista, v sebe sama. Člověk, na kterého v podle Starého i Nového zákona sestoupil Duch Boží, či Duch svatý, ten v podstatě přijal tuto víru, či poslání, ztotožnil se s ním, a tudíž se stal například v pojetí křesťanství plnoprávným věřícím křesťanem.

S přijetím Ducha přijímáme i nové hodnoty. Pokud někdo vykonal nějakou činnost v Duchu svatém, či Božím, vykonal tedy věc v souladu se zásadami víry a ve jménu víry.

16Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho.

17A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“

Zatím co Duch Boží ve Starém i Novém zákoně představuje Boží vůli či sílu, jenž sestupuje na Bohu vyvolené,


19
Tu se ho zmocnil duch Hospodinův, sestoupil do Aškalónu a pobil tam třicet mužů…. 

Duch svatý pak křesťanskou víru, jejíž nejvýsostnějším představitelem je Ježíš Kristus, Mesiáš všech, jenž se vydali na cestu jeho učení, k dosažení Boží milosti v království nebeském.

(16-17 Matouš 3, Bible-ČEP, 19 Soudců 14, Bible-ČEP)